HURTOWA SPRZEDAŻ
wyrobów stalowych

RODO

Zapoznaj się z zasadami Rodo w SKAAP

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez naszą Spółkę w związku z prowadzoną działalnością jest SKAAP sp. z o.o. z Siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41 – 100), ul. Towarowa 22, KRS 0000329840, NIP 1990022632, kapitał zakładowy 50.000,00 zł.

2. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane przetwarzane zgodnie z zasadami:

Przejrzystości, rzetelności i legalności – przetwarzanie danych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek. Należy przetwarzać dane rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą
Celowości - należy przetwarzać dane osobowe zgodnie z konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celem
Minimalizacji danych - przetwarzane dane powinny być adekwatne, stosowne i ograniczone do osiągnięcia założonego celu
Prawidłowości danych – dane powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane Integralności i poufności
Ograniczenia przechowywania danych - dane osobowe powinny być przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne uzyskania celów, w których dane te były przetwarzane
Integralności i poufności – dane powinny być przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Jako Administrator przetwarzamy dane naszych kontrahentów, ich pracowników oraz innych osób nawiązujących z nami kontakt w związku z relacjami biznesowymi dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane związane ze stanowiskiem pracy.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne dla zawarcia, bądź realizacji umowy, a także w celu odpowiedzi na skierowane przez Państwa zapytania i korespondencję.

4. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu, dla którego zostały pozyskane. W związku z istniejącymi relacjami biznesowymi przetwarzamy dane w celu:

Nawiązania współpracy
Zawarcia i realizacji umowy
Udzielania odpowiedzi na zapytania oraz prowadzenia korespondencji
Wykrywania nadużyć i zapobiegania im
Rozliczania umów oraz dochodzenia roszczeń
Tworzenia zestawień i statystyk,
Prowadzenia marketingu
Realizacji postępowań reklamacyjnych

5. JAKA JEST PODSTAWA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Podstawą przetwarzania danych jest:

zgoda osoby, której dane dotyczą
niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych;
niezbędność realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w postaci marketingu, korespondencji

6. PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z realizacją celów określonych powyżej.

7. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane mogą zostać przekazane uprawnionym pracownikom Administratora, a także naszym partnerom biznesowym i usługodawcą wspierającym nas w zakresie IT, marketingu oraz księgowości. Poza powyższymi sytuacjami Państwa dane mogą zostać przekazane właściwym organom, które zgłoszą uzasadnione żądanie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

8. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii
żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z Administratorem SKAAP sp. z o.o. pod adresem biuro@skaap.pl lub pod nr telefonu (32) 345 45 95.

Kontakt

Zarzad / Dzial Handlowy
41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Towarowa 22

Prezes Zarzadu:
Robert Cichoń
Dyrektor Handlowy:
Krzysztof Strączek
Dyrektor Finansowy:
Marzena Damska
» przejdź do działu kontakt
wykonanie: Pixelirium.pl