HURTOWA SPRZEDAŻ
wyrobów stalowych

Ogólne warunki sprzedaży

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SKAAP SP. Z O.O.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady współpracy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, w szczególności regulują zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

2. Użyte w OWS pojęcia oznaczają:

a) OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży umów zawieranych przez SKAAP sp. z o.o.,
b) Sprzedający – SKAAP sp. z o.o.,
c) Kupujący – kontrahent pozostający we współpracy handlowej ze Sprzedającym, w szczególności będący stroną umów sprzedaży towarów,
d) Towary – wszelkiego rodzaju towary i usługi oferowane przez Sprzedającego.

3. Ogólne Warunki Sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze SKAAP sp. z o.o., chyba że strony dokonają w formie pisemnej odmiennych ustaleń.

4. Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych w zakresie, w którym pozostają one w sprzeczności z niniejszymi OWS.

5. Sprzedający przekaże Kupującemu OWS w formie papierowej, bądź elektronicznej.

6. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze SKAAP sp. z o.o. przyjęcie przez niego OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umowach sprzedaży zawieranych przez strony.

§ 2 ZAWIERANIE UMÓW

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez SKAAP sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny.

2. Oferty sprzedaży każdorazowo sporządzane są w formie pisemnej i doręczane Kupującemu za pośrednictwem poczty, bądź e-mail. Wszelkie uzgodnienia, porozumienia i zapewnienia pracowników Sprzedającego, składane ustnie w związku z zawarciem umowy sprzedaży, bądź złożeniem oferty nie są wiążące.

3. Zamówienia składane przez Kupującego powinno zawierać co najmniej dokładne oznaczenie firmy, określenie zamawianego towaru, terminu, ceny, miejsca i warunków realizacji dostawy towarów.

4. W przypadku gdy Zamówienie nie zostało złożone w odpowiedzi na ofertę, bądź zawiera postanowienia odmienne lub dodatkowe od zawartych w ofercieSprzedającego, za moment zawarcia umowy uznaje się chwilę złożenia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego – brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z zawarcia umowy.

5. Niezależnie od zapisu § 2 ust. 4 Sprzedający na życzenie Kupującego wystawi potwierdzenie zamówienia.

6. W przypadku gdy strony nie uzgodnią inaczej, Sprzedający zastrzega się na swoją korzyść margines ilościowy w wydanej ilości towaru na poziomie +/- 10 % względem przyjętego zamówienia. Kupujący zobowiązany jest taką ilość przyjąć.

7. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, nie będzie on mógł zrealizować umowy w jakiejkolwiek części, będzie on uprawniony do odstąpienia od niej w całości, bądź części w terminie miesiąca od daty zawarcia umowy. Z powyższego tytułu nie przysługują Kupującemu żadne roszczenia.

8. SKAAP sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności towaru do momentu uregulowania całości cenny zakupu przez Kupującego.

9. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 8, gdy Kupujący przetworzy towar, odsprzeda, czy też odmówi jego wydania, Sprzedający może naliczyć karę umowną w wysokości 1,5 krotności wartości zakupionego towaru.

10. Sprzedający dopuszcza możliwość wykonania odpłatnej usługi na towarach nie będących przedmiotem sprzedaży w zależności od możliwości technicznych oraz personalnych. W powyższym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady towaru niepowstałe w związku z wykonywaną usługą z wyłącznej winy Sprzedającego.

§ 3 DOSTAWA TOWARU

1. W przypadku gdy transport towaru leży po stronie Kupującego, jest on zobowiązany odebrać towar nie później niż w terminie 3 dni od powiadomienia go o gotowości do wydania, chyba że strony uzgodnią inaczej. W przypadku niedochowania terminu wskazanego w zdaniu pierwszym Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania towaru. Ryzyko przechowywania towaru obciąża w takim przypadku Kupującego. Powyższe nie wyłącza prawa do naliczenia kary umownej za nieterminowy odbiór towaru.

2. W przypadku przekraczającego 7 dni opóźnienia w odbiorze towaru, Sprzedawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości towaru za każdy dzień opóźnienia, począwszy od ustalonego w umowie terminu odbioru, a jeżeli ten nie został dokładnie określony od czwartego dnia po powiadomieniu Kupującego o gotowości towaru do odbioru. Kara umowna, o której mowa w zdaniu pierwszym jest należna także w przypadku gdy przyczyną opóźnienia jest wstrzymanie dostawy z powodu okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 5 i 7.

3. Niezależnie od uprawnień wskazanych § 3 w ust. 1 oraz 2, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przekraczającym 60 dni.

4. Kupujący, bądź osoba dokonująca w jego imieniu odbioru, jest zobowiązany do dokładnej kontroli towaru w chwili jego wydania przez SKAAP sp. z o.o., bądź przewoźnika, pod kątem zgodności z dokumentacją oraz widocznych wad, a następnie potwierdzenia podpisem na dokumencie wydania (WZ) zgodności powyższych parametrów z zamówieniem. W przypadku odmowy podpisu przez Kupującego z jakiejkolwiek przyczyny, Sprzedający uprawniony jest do jednostronnego podpisania dokumentacji odbiorowej. W takiej sytuacji Kupującemu nie przysługuje prawo reklamacji dotyczącej ilości, parametrów technicznych, jak również ewentualnych widocznych wad towaru.

5. Podpis na dokumentacji odbiorowej bez zastrzeżeń, stanowi potwierdzenie zgodności towaru z umową pod względem ilości oraz braku wad jawnych.

6. Jeżeli Kupujący przetworzy lub zniekształci w jakikolwiek sposób dostarczony towar, nie będą mu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi, czy gwarancji w stosunku do Sprzedającego.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w załadunku spowodowane podstawieniem przez Kupującego nieodpowiedniego ze względów technicznych oraz bezpieczeństwa środka transportu.

8. Załadunek towaru oraz ryzyko jego uszkodzenia, bądź utraty podczas załadunku obciąża Sprzedającego, natomiast rozładunek oraz ryzyko uszkodzenia lub utraty z nim związane obciąża Kupującego.

9. W przypadku gdy transport towaru obciąża Kupującego, bądź przewoźnika świadczącego na jego rzecz usługę transportową, ryzyko przypadkowej utraty, bądź uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą dokonania załadunku.

10. Sprzedający przekaże (w formie elektronicznej, bądź papierowej) Kupującemu na jego prośbę dokumenty dotyczące specyfikacji technicznej towarów, w szczególności atesty, czy świadectwa jakości, w terminie do 7 dni od zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Kupującego.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przydatność zakupionego towaru do określonego zastosowania, czy przeznaczenia. Sprzedający zastrzega nadto, że dokumentacja, o której mowa w § 3 ust. 10 stanowi oświadczenie producenta towaru, a Sprzedający nie potwierdza zgodności wyrobów ze wskazanymi w dokumentacji kryteriami.

§ 4 CENA

1. Cena za sprzedawany towar określona jest każdorazowo w ofercie, bądź potwierdzeniu zamówienia, jeżeli zgodnie z § 2 ust. 4 jest ono wymagane.

2. Cena wskazana w ofercie, bądź potwierdzeniu zamówienia określana jest w kwotach netto, do których należy doliczyć podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3. W przypadku gdy po zawarciu umowy sprzedaży, a przed wydaniem towaru wystąpią okoliczności niezależne od Sprzedającego, a wpływające w sposób istotny na podwyższenie ceny towaru, Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo do jednostronnej zmiany ceny towaru, powołując się na konkretną przyczynę. W powyższym przypadku, Kupującemu przysługiwać będzie prawo odstąpienie od umowy (w części objętej podwyżką), w terminie 3 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny.

4. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru, bądź świadczenia usług w terminie oznaczonym na fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Sprzedający poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Kupującego, a także gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą za jakąkolwiek fakturę za zakupione uprzednio towary, Sprzedającemu przysługuje prawo powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych z Kupującym umów sprzedaży do czasu uregulowania zaległych należności wraz z odsetkami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Kupującego wynikające z powstrzymania się z wykonaniem dostaw, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

6. Sprzedający może sprzedaży towarów na rzecz Kupującego z odroczonym terminem płatności, tylko w ramach przyznanego mu przez ubezpieczyciela, bądź Sprzedającego limitu kredytu kupieckiego. Limit, o którym mowa w zdaniu pierwszym może ulec obniżeniu w trakcie trwania umowy, w przypadku zniesienia (obniżenia) go z jakiejkolwiek przyczyny przez ubezpieczyciela.

7. Jeżeli cena towaru będącego przedmiotem umowy nie znajduje pokrycia w wysokości udzielonego Kupującemu limitu kredytowego, Sprzedającemu przysługuje prawo do wstrzymania wydania towaru do momentu uregulowania wcześniejszych należności objętych limitem, bądź ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

8. Jeżeli okres wstrzymania wydania towaru, o którym mowa w § 4 ust. 5 i 7 przekroczy 30 dni, Sprzedającemu przysługiwać będzie, niezależnie od innych uprawnień, prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

9. Kupującemu nie przysługuje prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności Sprzedającego.

10. Dokonanie cesji praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży na rzecz osób trzecich, każdorazowy wymaga pisemnej zgody Sprzedającego, wyrażonej na piśmie.

§ 5 REKLAMACJE

1. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o wadach towaru, których nie można było wykryć podczas starannie przeprowadzonej kontroli w toku czynności odbiorowych, w terminie 3 dni od jej wykrycia, jednak nie później niż w terminie jednego roku od daty wydania towaru, pod rygorem utraty uprawnień i roszczeń z tytułu rękojmi.

2. Złożenie reklamacji przez Kupującego oraz odpowiedź na reklamację przez Sprzedającego następuje na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Kupujący zobowiązany jest wydać Sprzedającemu reklamowany towar celem zbadania zgłoszonych wad.

4. Do czasu rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, zabezpieczając go przed ewentualnym uszkodzeniem.

5. Odpowiedź na reklamacje dokonywana jest w oparciu o wizualną ocenę towaru, dokumentację i decyzję producenta towaru, bądź ekspertyzę techniczną.

6. Odpowiedź na reklamację następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia reklamacji.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający w uzgodnionym przez strony terminie, wymieni na swój koszt reklamowany towar na wolny od wad. W przypadku problemów z dostępnością towaru, brakiem uzasadnienia ekonomicznego, bądź inną przyczyną niezależną od Sprzedającego, zamiast wymiany towaru, obniży on jego cenę o wartość reklamowanego partii.

8. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedane towary oraz wykonane usługi.

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, jeżeli są one wynikiem nienależytego użytkowania przez Kupującego. Wyłączona zostaje również jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego, jeżeli wykryta wada spowodowania jest przez nieprawidłowe działanie producenta towaru.

11. SKAAP sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez towar po jego wydaniu Kupującemu.

12. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za towary określone jako drugi gatunek. Sprzedający nie jest również zobowiązany do dostarczenia dokumentacji technicznej towarów, o których mowa powyżej.

13. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący bez zgody Sprzedającego dokona naprawy towaru.

14. Zgłoszenie reklamacji towarów, nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za zrealizowane dostawy.

15. Z tytułu złożenia przez Kupującego oczywiście nieuzasadnionej reklamacji, Sprzedającemu przysługuje roszczenie o zwrot kosztów poniesionych na jej rozpatrzenie, w tym kosztów transportu i czasu pracy pracowników.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

2. Stosunki prawne z Sprzedającym a Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedającego.

3. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jakichkolwiek zapisów OWS nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych zapisów. Strony podejmą starania w celu uzgodnienia postanowień skutecznych najwierniej odzwierciedlały pierwotne zapisy.

Oferta

SKAAP rozpoczął działalność jako spółka cywilna w październiku 2004 roku w Zdzieszowicach. W kwietniu 2006 roku spółka przenosi siedzibę do Chorzowa i rozwija swoją działalność handlową oraz tworzy własny magazyn wyrobów stalowych. Zgodnie z ustaloną wizją właścicieli co do formy prawnej - spółka zostaje przekształcona w spółkę

Transport
Naszym nadrzędnym celem jest profesjonalna obsługa oraz dopasowanie warunków handlowych do potrzeb Klienta. Mamy nadzieję stale się rozwijać a tym samym powiększać grono zadowolonych Klientów.

Kontakt

Zarzad / Dzial Handlowy
41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Towarowa 22

Prezes Zarzadu:
Robert Cichoń
Dyrektor Handlowy:
Krzysztof Strączek
Dyrektor Finansowy:
Marzena Damska
» przejdź do działu kontakt
wykonanie: Pixelirium.pl